Trường mầm non Xuân Lâm xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 – 2020. Với 5 tiêu chí: Xây dựng môi trường giáo dục; Xây dựng kế hoạch giáo dục; Tổ chức các hoạt động giáo dục; Đánh giá sự phát triển của trẻ và Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng.

1